Specjalność:

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Uzyskany tytuł

magister

Czas trwania studiów

5 lat (10 semestrów)

Tryb studiów

stacjonarny

Opłata za studia

bezpłatne

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

 • planowania, realizowania i dokumentowania zajęć prowadzonych przez nauczyciela–pedagoga specjalnego w placówkach specjalnych,
 • indywidualizowania zadań i dostosowywania technik i metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • prawidłowej organizacji i stosowania metodyki kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie integracyjnym i włączającym,
 • diagnozowania i oceniania złożonych sytuacji edukacyjnych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych oraz projektowania i przeprowadzania zajęć z uwzględnieniem specjalnych potrzeb wychowanków,
 • prowadzenia zajęć w grupie zróżnicowanej, indywidualizowania zadań i dostosowywania metod i treści do potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • prowadzenia działań w obrębie poradnictwa i wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Atuty kierunku

 • uzyskanie kwalifikacji w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • system praktyk zawodowych: 360 godzin realizowanych w różnych typach placówek szkolnictwa specjalnego, umożliwiających praktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela–pedagoga specjalnego poprzez obserwowanie,
 • asystowanie i indywidualne prowadzenie zajęć pod opieką nauczycieli praktyków,
 • blok przedmiotów z edukacji włączającej: wyposażający w umiejętności: organizacji edukacji włączającej w placówce edukacyjnej, stosowania metod pracy w grupach zróżnicowanych, diagnozowania potrzeb edukacyjnych uczniów, opracowywania indywidualnych programów nauczania,
 • możliwość studiowania za granicą w ramach wymiany międzynarodowej studentów. (program Erasmus+).

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Praca dla Ciebie

Absolwent pedagogiki specjalnej uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela w szkolnictwie specjalnym. Miejscem jego pracy będą:

 • przedszkola i szkoły specjalne,
 • świetlice terapeutyczne,
 • ośrodki szkolno-wychowawcze,
 • niepubliczne ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze,
 • warsztaty terapii zajęciowej, szkoły i przedszkola z oddziałami i klasami integracyjnymi.

Uwagi dodatkowe! Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu podpisała 21 stycznia 2019 r porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, o którym mowa w art. 206 ust 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1669), w zakresie współpracy przy prowadzeniu studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela. Porozumienie obowiązuje od 1 lutego 2019r. i zawarte jest na czas nieokreślony.


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry