Uzyskany tytuł

magister

Czas trwania studiów

5 lat (10 semestrów)

Tryb studiów

stacjonarne

Opłata za studia

bezpłatne

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

  • planowania, realizowania i dokumentowania zajęć prowadzonych przez nauczyciela w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej,
  • indywidualizowania zadań i dostosowywania technik i metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • przygotowania i prowadzenia zajęć w grupach zintegrowanych,
  • planowania, prowadzenia i oceniania pracy uczniów na lekcjach języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej,
  • współpracy z innymi nauczycielami, rodzicami i specjalistami wspomagającymi rozwój ucznia.

Atuty kierunku:

Program kształcenia integrujący wiedzę z dziedzin pedagogiki i psychologii, zawiera:
przedmioty specjalnościowe:
- zakresu edukacji i metodyki przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
system praktyk zawodowych:
- 270 godzin realizowanych w przedszkolach i szkołach podstawowych, umożliwiających praktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela (obserwowanie, asystowanie, indywidualne prowadzenie zajęć w grupie przedszkolnej i w klasach I-III szkoły podstawowej);

blok przedmiotów przygotowujących do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej:
- z dodatkowym kursem zintegrowanym języka angielskiego, umożliwiającym osobom zainteresowanym podejście do egzaminu i uzyskania certyfikatu (w Pearson Test Centre przy PWSZ w Elblągu);

blok przedmiotów z edukacji włączającej:
- wyposażający w umiejętności: organizacji edukacji włączającej w placówce edukacyjnej, stosowania metod pracy w grupach zróżnicowanych, diagnozowania potrzeb edukacyjnych uczniów, opracowywania indywidualnych programów nauczania;

- możliwość studiowania za granicą w ramach wymiany międzynarodowej studentów (program Erasmus+).

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Praca dla Ciebie

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkoli i szkół podstawowych klas I-III. Miejscem jego pracy będą: placówki przedszkolne i szkoły podstawowe  

Uwagi dodatkowe! Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu podpisała 21 stycznia 2019 r porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, o którym mowa w art. 206 ust 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1669), w zakresie współpracy przy prowadzeniu studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela. Porozumienie obowiązuje od 1 lutego 2019r. i zawarte jest na czas nieokreślony.


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry