Informujemy, że Administratorem uprawnionym do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu realizacji zadań oraz wypełnienia obowiązków jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, zwana dalej Uczelnią (82-300 Elbląg, ul. Wojska Polskiego 1, email: Turn on Javascript!, tel. 55 629 05 05).

W celu realizacji zadań Uczelnia działa na podstawie przepisów prawa oraz wyrażonej przez Panią/ Pana zgody. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie stosownych umów podpisanych z Uczelnią. Informacji na temat Pani/Pana danych osobowych udziela Inspektor Ochrony Danych (email: Turn on Javascript!, tel. 531 04 06 12).

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz, pod warunkami wymienionymi w RODO, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, o ile ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Swoje prawa może Pani/Pan egzekwować pisemnie pod adresem Administratora, elektronicznie (przez platformę ePUAP, za pomocą formularza Pisma ogólnego do podmiotu publicznego albo za pomocą e-maila: Turn on Javascript!.

Z uwagi na uzyskanie pewności przez Administratora, że jest Pani/Pan osobą, których dane dotyczą, wymagamy Pani /Pana danych kontaktowych oraz uwierzytelnienia przesyłanych do nas wniosków: za pomocą podpisu własnoręcznego (wniosek papierowy), kwalifikowanego podpisu elektronicznego (e-mail, ePUAP) lub profilu zaufanego eGO (ePUAP). Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

* PODSTAWA PRAWNA: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych(dalej: RODO).