Konkurs na stanowisko wykładowcy

w Instytucie Informatyki Stosowanej im. K. Brzeskiego PWSZ w Elblągu

 

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Wymagania stawiane kandydatom:

 1. Posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera uzyskanego na studiach o kierunku informatyka i stopnia naukowego doktora w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja (obecna klasyfikacja dyscyplin) lub dyscyplinie informatyka w obszarze nauk technicznych (poprzednia klasyfikacja dyscyplin).
 2. Doświadczenie zawodowe w wprowadzeniu zajęć dydaktycznych.
 3. Doświadczenie zawodowe w zawodzie inżyniera informatyka.
 4. Publikacje i doświadczenie naukowe w temacie sztucznej inteligencji w szczególności, sztucznych sieci neuronowy i systemów agentowych.
 5. Preferowani będą kandydaci, dla których PWSZ w Elblągu będzie podstawowym miejscem pracy.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. Pisemne zgłoszenie z motywacją przystąpienia do konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Informatyki Stosowanej im. K. Brzeskiego PWSZ w Elblągu,
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk),
 3. Informacja o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej,
 4. Kopia dyplomu nadania tytułu zawodowego,
 5. Kopia dyplomu nadania stopnia naukowego,
 6. Oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druk),
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w ramach konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Informatyki Stosowanej im.                           K. Brzeskiego PWSZ w Elblągu,
 8. Oświadczenie, czy PWSZ w Elblągu będzie/nie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (druk),
 9. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

Termin składania zgłoszeń do konkursu upływa z dniem 1 lipca 2019 roku.

Brak złożenia kompletnych dokumentów w powyższym terminie będzie podstawą do odrzucenia kandydatury bez wezwania do uzupełnienia braków.

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Instytutu Informatyki Stosowanej im. K. Brzeskiego, pokój nr 203, tel.: 55 6290750; 55 6290751

PWSZ w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg

Dokumenty proszę składać osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu).

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 2 lipca 2019 roku.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami oraz prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata.Rozstrzygnięcie konkursu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.

Warunkiem powołania na stanowisko wykładowcy jest uzyskanie pozytywnej opinii Senatu PWSZ w Elblągu, czym limitowany jest termin zatrudnienia.

 

Rektor PWSZ w Elblągu         

                                                                                           prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk