Dział Prawno-Organizacyjny

ul. Wojska Polskiego 1 pok. 217
82-300 Elbląg
tel.: +48 55 629 05 59
faks: +48 55 629 05 10
 


Kompetencje:

 1. Świadczenie pomocy prawnej przy opracowywaniu projektów wewnętrznych aktów prawnych dla właściwych merytorycznie jednostek organizacyjnych.
 2. Opracowywanie projektów zarządzeń i uchwał w zakresie zleconym przez Rektora.
 3. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni przy opracowywaniu schematu organizacyjnego oraz zakresów działania tych jednostek.
 4. Prowadzenie rejestrów i zbiorów zarządzeń Rektora oraz uchwał Senatu i Konwentu.
 5. Przygotowywanie i przedstawianie wewnętrznych aktów prawnych do podpisu właściwych organów Uczelni.
 6. Pomoc przy opracowywaniu i weryfikacja projektów umów oraz przedstawianie ich do akceptacji Radcy Prawnego.
 7. Współpraca z Radcą Prawnym w zakresie wydawania opinii, udzielania porad prawnych             i wyjaśnień w sprawie stosowania prawa kierownictwu Uczelni i jednostkom organizacyjnym.
 8. Prowadzenie dokumentacji związanej z postępowaniami sądowymi.
 9. Przygotowywanie upoważnień oraz prowadzenie rejestru upoważnień udzielanych przez Rektora (z wyłączeniem upoważnień dotyczących przetwarzania danych osobowych                w systemach tradycyjnych i informatycznych).
 10. Rejestrowanie i gromadzenie dokumentacji kontroli zewnętrznych prowadzonych                     w Uczelni.   
 11. Monitorowanie zmian w systemie powszechnie obowiązującego prawa.
 12. Współpraca z komisjami dyscyplinarnymi w zakresie prowadzonych postępowań dyscyplinarnych.
 13. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001.
 14. Współpraca z Biurem Promocji i Współpracy z Zagranicą w zakresie obsługi strony internetowej Uczelni – Biuletynu Informacji Publicznej – w odniesieniu do aktualizacji danych dotyczących aktów prawnych.

15. Prowadzenie Kancelarii Ogólnej zgodnie z postanowieniami Instrukcji Kancelaryjnej,             w tym:

 a)  przyjmowanie, segregowanie, wydawanie i wysyłanie korespondencji uczelnianej,

 b)  przyjmowanie i wydawanie korespondencji wewnętrznej,

 c)  załatwianie reklamacji pocztowych,

 d)  rozliczanie kosztów wysyłanej korespondencji.

 1. Nadzór i prowadzenie ewidencji korespondencji wychodzącej i przychodzącej.
 2. Zamawianie pieczęci i pieczątek Uczeni, jednostek i pracowników, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 3. Prowadzenie ewidencji pieczęci i pieczątek urzędowych.
 4. Prowadzenie rejestru delegacji służbowych pracowników uczelni.

 

 

KONTAKT

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Dział Prawno-Organizacyjny

PRACOWNICY

 • mgr Dorota Pawłowicz
  Kierownik / Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością

  tel.: +48 55 629 05 59
  Turn on Javascript!

 • Aleksandra Cabaj-Malinowska
  Samodzielny referent ds. administracyjnych

  tel.: +48 55 629 05 05
  Turn on Javascript!


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry