Dział Osobowy

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek, 7.30-15.30

 

Główne zadania:

 1. Administracyjne prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, zwalnianiem, zaszeregowaniem, awansowaniem oraz nagradzaniem i karaniem pracowników, w odniesieniu do wszystkich grup pracowników, zgodnie z kodeksem pracy i ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym.
 2. Załatwianie wszelkich formalności dokumentowych związanych z zatrudnieniem na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, umowa o dzieło).
 3. Prowadzenie akt osobowych oraz ewidencja zatrudnionych pracowników, emerytów i rencistów.
 4. Ewidencja czasu pracy pracowników (urlopy wypoczynkowe, okolicznościowe, macierzyńskie, wychowawcze, delegacje, itp.).
 5. Ewidencja zwolnień lekarskich wszystkich pracowników; kierowanie na badania lekarskie.
 6. Organizowanie i nadzór okresowych badań lekarskich pracowników uczelni.
 7. Prowadzenie rekrutacji pracowników.
 8. Sporządzanie sprawozdań dla GUS, MEN w zakresie zatrudnienia.
 9. Sporządzanie analiz, wykazów, zestawień z zakresu spraw kadrowych dla potrzeb innych jednostek organizacyjnych uczelni.
 10. Prowadzenie grupowego ubezpieczenia pracowników na życie oraz przygotowywanie dokumentów uprawniających do odszkodowań.
 11. Współpraca z Akademickim Biurem Karier.
 12. Przygotowywanie projektów aktów normatywnych z zakresu spraw osobowych.
 13. Wystawianie i prolongowanie legitymacji ubezpieczeniowych dla pracowników oraz legitymacji PKP jak również prowadzenie obowiązującej w tym zakresie ewidencji.
 14. Sporządzanie i kompletowanie wniosków o nadanie medali, orderów i odznaczeń oraz nagród ministerialnych w tym zakresie.
 15. Prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji przez pracowników w różnych formach kształcenia.
 16. Prowadzenie ewidencji pracowników dla potrzeb Wojskowej Komisji Uzupełnień zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 17. Współudział w organizowaniu imprez o charakterze wypoczynkowo- rekreacyjnym i kulturalnym dla pracowników oraz imprez choinkowych dla dzieci

KONTAKT

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Dział Osobowy

PRACOWNICY


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry